Podziały nieruchomości, wyznaczenia punktów granicznych

Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z dotychczas istniejącej i oznaczonej jednej działki ewidencyjnej, nowo utworzonych dwóch lub więcej działek ewidencyjnych i nadaniu im nowych oznaczeń. W zależności od okoliczności realizowane są zgodnie z planem miejscowych, decyzją o warunkach zabudowy, niezależnie od ustaleń planu miejscowego (przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami) lub zgodnie z postanowieniem sądu.

Wznowienia znaków granicznych dokonuje się w sytuacji gdy znaki te ustalone uprzednio zostały przesunięte, uszkodzone lub zniszczone a istnieją dokumenty pozwalające na ustalenie ich pierwotnego położenia.

Geodeta uprawniony przeprowadza szereg czynności niezbędnych do wznowienia znaków granicznych, sporządza stosowne dokumenty oraz zawiadamia zainteresowane strony (właścicieli oraz użytkowników wieczystych wszystkich przyległych działek), a po okazaniu wznowionych znaków granicznych sporządza protokół graniczny.